• روشی استاندارد و مناسب جهت کاهش خطرات و مضرات ناشی از دود در اعمال جراحی
  • مقابله جدی و مطمئن در برابر ایجاد و یا سرایت ویروس ها ، سرطان های پوستی ، ریوی ، عروقی و حساسیتهای آلرژیک در اتاق عمل